Igbo Scheme of Work for Secondary School in Nigeria Junior and Senior

Many Secondary School Teacher and Parent whose children are about the get their education in Nigeria are looking for how to download Igbo Language Scheme of work for Nigeria Junior and Senior Secondary School.

If you are here, then you are at the right page.

Igbo is the principal native language of the Igbo people, an ethnic group of southeastern Nigeria.

Igbo is recognized as a major language in Nigeria, a minority in Equatorial Guinea and Cameroon.

A standard literary language was developed in 1972 based on the Owerri (Isuama) and Umuahia (such as Ohuhu) dialects, though it omits the nasalization and aspiration of those varieties.

Igbo Language Scheme of Work

Igbo Scheme of Work for Junior Secondary School

Below is First Term week 1-6 Igbo Language SOW for Junior Secondary School JSS1.
Teacher can teach with this, while student can used it to study and read ahead.

Whats other are downloading: SOW for Secondary School in Nigeria

ASỤSỤ IGBO (L2)

JSS 1 TAM NKE MBỤ

 IZUỤKA 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

ISIOKWU / NDỊNISIOKWU 

 

EKELE

Ai) Nkọwa na uru ekele bara.

ii) Ikele ekele n’oge dị iche iche

Bi)  Ikele ekele n’ezinụlọ (nne,

nna, ụmụnne, ikwu na ibe,

dgz).

ii)  Ekele n’ọnọdụ dị iche iche:

onye na’arụ orụ, azụ ahịa,

ọnye orịa, onye njem, onye

ọbịa, onye mere mmadụ ihe

ọma.

IHE OMUME NA NGWA NKỤZI

 

IHE ỤMỤAKWỤKWỌ GA-EME:

1. Nkwupụta ekele dị iche iche

2. Nlere eserese ndị na-ekele

ekele n’oge dị iche  iche

3. Ikelerịta onwe ha ekele

NGWA NKỤZỊ

Akwụkwọ ọgụgụ, foto/eserese ndị na-ekele ekele, tepụrekọda, redio.

 

 

2.

 A) MKPỤRỤEDEMEDE IGBO

 

      (abịịdị)

i.  Mkpọpụta na odide nnukwu na obere abịịdị

ii) Ịmakọ abịidị ndị nnukwu na ndị obere

iii) Iji mkpụrụabịịdị mepụta

mkpụrụokwu

IHE ỤMỤAKWỤKWỌ GA-EME

 

1. Ịkpọpụta abịdịị

2. Ịrụgọsi ha

3. Idepụta ha

4. Ịmakọ abịdịị ndị nnukwu na

obere

5. Iji abịdịị meputa mkpurụokwu

 

 

 

B) NRỤGOSI

 

Mkpọpụta na ndepụta ihe ha na-ahụ na gburugburu ha:

a) N’ụloakwụkwọ

b) N’ụlọ obibi

c) Iji ihe ndị a mepụta nkenke

ahirimfe

IHE ỤMỤAKWỤKWỌ GA-EME

 

1. Nlere anya ihe ndị nọ na

gburugburu ụlọakwụkwọ

2. Nlere anya n’eserese

ndị dị n’akwụkwọ ọgụgụ ha

3. Ịkpọsita ihe ndị ha na-ahụgasị

n’ụlọ ebe obibi ha

1.      Iji ha mebe ahirimfe.

 NGWA NKỤZI

Ngwa ndị a na-ahụ ma n’ụlọakwụkwọ ma n’ebe obibi ụmụaka, kaadị mgbubam, ụgbọ ojii, akwụkwọ ọgụgụ, dgz.

3.

 

 NKỤZI AKỤKỤ AHỤ MMADỤ

 

a)  Osise mmadụ na ndepụta

akụkụ ahụ mmadụ dị iche

iche

b) Nkọwa akụkụ ahụ mmadụ na

ọrụ ha dịka: E ji ntị anụ ihe,

E ji ọnụ ekwu okwu, dgz.

c) Iji aha akụkụ ahụ ndị a mebe

ahirịmfe dịka: E ji isi ebu ihe,

Enwere m ntị abụọ, dgz.

 IHE ỤMỤAKWỤKWỌ GA-EME

 

1. Ịkpọsịtasị aha akụkụ ahụ

mmadụ ndị ha maara

2. Ikwu ọrụ ha na-arụgasị

3. Iji aha akụkụ ahụ ndị a mebe

ahịrịmfe

4. Isepụta akụkụ ahụ mmadụ na

idebanye aha hagasị

 

NGWA NKỤZI:

Akwụkwọ ọgụgụ, mmadụ e sere

ese, tepụ rekọda, kaadi mgbubam, dgz.

4. AKỤKỌ NKENKE

 

1i)  Ịgụ akụkọ abụọ sitere

n’akwụkwọ akụkọ a họpụtara

ii)  Ịtụle isiokwu, aha odee na

ihe mmụta dị n’akụkọ a gụrụ

iii) Ịtụle agwa ndị batara n’akụkọ

a gụpụtara

IHE ỤMỤAKWỤKWỌ GA-EME

 

1. Ige ntị

2. Ịgụ akụkọ nkenke

3. Ịkwu isiokwu, aha odee na ihe

mmụta sitere n’akụkọ ha gụrụ

4. Ikwu agwa ndị masịrị/amasịghị ha

5. NKỌWA ANỤ DỊ ICHE ICHE

 

a)  Anụ na-ebi n’ụlọ na anụ na-

ebi n’ọnụ

b) Anụ na-ebi n’ọhịa,  mmiri na

ndị na-efe efe

c) Iji aha anụ ndị a emebe

ahịrịmfe dịka: Ọkụkụ bụ anụ

ụlọ, Agụ bụ anụ ọhịa,dgz.

d) Ịgụ egwu e ji akụzi aha anụmanụ.Ịmaatụ: Olee anụ bụ anụ ụlọ, bụ anụ ụlọ. Ọkụkọ bụ anụ ụlọ, bụ anụ. Olee anụ na-ebi na mmiri, na-ebi na mmiri. Enyi mmiri na-ebi na mmiri, na-ebi na mmiri…

NGWA NKỤZỊ:

 

Akwụkwọ ọgụgụ  a họpụtara

 

IHE ỤMỤAKWỤKWỌ GA-EME

1.Ịkpọpụta aha anụ ụlọ na anụ

mmiri ndị ha maara

2.Iji ha mebe ahịrịmfe

3. Ịgụ egwu e ji akụzị aha anụgasị

NGWA NKỤZI:

Akwụkwọ ọgụgụ, eserese/foto ụmụanụ mmiri na anụ ọhịa dị iche iche, tepụ rekọda, kaadị mgbubam, dgz.

6. A. NKỌWA KA AHỤ NA OBI DỊ

 

MMADỤ

a)  Nkọwa isiokwu a

b) Ndepụta ahịrịokwu na-akọwa

ka ahụ na obi dị mmadụ dk.

Obi dị m ụtọ, Iwe na-ewe ya,

dgz.

B. MKPA NA-AKPA MMADỤ

a)  Nkọwapụta ihe bụ mkpa na

ọchịchọ mmadụ

b) Idepụta ihe ndị nwere ike ịbụ

mkpammadụ

c) Iji ahirịmfe gosipụta ihe na-akpa ha na ihe ha chorọ ime. 

IHE ỤMỤAKWỤKWỌ GA-EME

 

1. Ịkọwa ka ahụ na obi dị ha

2. Ịkọwapụta ihe ndị na-akpa ha

3. Iji ahịrịmfe depụta ka ahụ na obi

dị ha

4. Ikwu ihe ha chọrọ ime

5. Ịmakọ eserese na ihe na-akpa

mmadụ

NGWA NKỤZI   

Akwụkwọ ọgụgụ, ụgbọ ojii, tepu rekọda, kaadị mgbubam,

foto/eserese gasị na-egosi onye iwe na-ewe, onye obi dị mma, dgz.

Igbo Language Scheme of Work for JSS2

List of Topic for second Term
ASỤSỤ IGBO (L1) JSS 2 TAM NKE ABỤỌ
AGỤMAGỤ: EJIJE EDEREDE
A) OTU NZUZO N’ỤLỌAKWỤKWỌ
B) IJI MMADỤ ATỤ MGBERE AHỊA
AGỤMAGỤ: EJIJE
A) NKEJIASỤSỤ
B) NKEJIASỤSỤ
AGỤMAGỤ: EJIJE EDEREDE
NKEJIASỤSỤ
ỌNỤỌGỤGỤ
AGỤMAGỤ:Ejije ederede
MKPARỊTAỤKA: ỊKWADO NA INYE ỤMUNWAANYỊ IKIKE ỊBỤ IHE Ọ BỤLA HA CHỌRỌ ỊBỤ
ỊKPACHAPỤRỤ AHỤIKE ANYA:
MMỤGHARỊ IHE A KỤZIRI NA TAM
ULE MMECHI

JSS3 Igbo Scheme of Work

List of Topic for Third Term.
ASỤSỤ IGBO (L2) JSS 3 TAM NKE ATỌ
IHE NDỊ NA-EME N’EZINỤLỌ
AKARA EDEMEDE
AGWA ỌJỌỌ ỤMỤAKA UGBU A NA-AKPA N’OGE UGBU A
ỌNỤỌGỤGỤ
AGỤMAGỤ: Abụ dị mfe
EDEMEDE NDUZI MFE (Guided Leta Writing)
ULE BECE

Scheme of Work on Igbo for Senior Secondary School

Below is First Term week 1-6 Igbo Language SOW for Senior Secondary School SS1.
Teacher can teach with this, while student can used it to study and read ahead.

ASỤSỤ IGBO

SS ONE, TAM NKE MBỤ

IZUỤKA ISIOKWU / NDỊNISIOKWU IHE OMUME NA NGWANKỤZI
1 ỤTỌASỤSỤ: Ọmụmụ abịdịị Igbo na nkewa ya n’ụzọ abụọ

 

OMENALA: Ekwumekwu:

Nkọwa ezinụlọ na ndị mebere ya

AGỤMAGỤ: Nkọwa agụmagụ na nkewa ya n’ụzọ abụọ – ọdịnala na ụgbu a

IHE ỤMỤAKWUKWỌ GA-EME:

 

1. Ịgụ abịdịị

2. Ịrụgosi ha

3. Ịkọwa ezinụlọ na ndị mebere

ya.

4. Ịkọwa ihe agụgụmagụ bụ na

ikewa ya

5. Ịgụ na ide ihe odide

NGWA NKỤZỊ

Akwụkwọ ọgụgụ, foto, eserese, ụgbọ ojii, kaadị mgbubam, chaatị, dgz.

2 ỤTỌASỤSỤ:

 

Nkọwa ụdaume Igbo na nkewa ya

(ụdamfe na ụdaarọ)

OMENALA: Ụdị ezinụlọ dị iche iche

(dk. mkpuke, mkpuke ụbara, mbisa)

AGỤMAGỤ: Ọmụmụ akụkọ ọdịnala

(Dịka: akụkọ nkọkịrịkọ, okike, ihe mere)

 

 

IHE ỤMỤAKWỤKWỌ GA-EME:

1. Ịkọwa ụdaume

2. Ikewapụta ụdaume

3. Ịkọwa ezinụlọ

4. Ịkposịta ụdị ezinụlọ  e

nwegasịrị

5. Ịkọ akụkọ ọdịnala ndị ha

maara

6.  Ịjụ na ịza ajụjụ

NGWA NKỤZI

Ụgbọ ọjii, akwụkwọ ọgụgụ, chaatị, kaadị mgbubam, foto/eserese, dgz

3 ỤTỌASỤSỤ: Nkewa Mgbochiume : Nge, mkpị, myiriụdaume, ndagba myiri-ụdaume

 

OMENALA: Ekwumekwu- Ọrụ nne, nna, ụmụaka n’ezinụlọ

AGỤMAGỤ: Abụ Ọdịnala dk: Abụ nwa, abụ ejije, dgz.

IHE ỤMỤAKWỤKWỌ GA-EME:

 

1. Ime nkewa mgbochiume

2. Ịrụgọsị ha n’ahịrịokwu

3. Ikwupụta ọrụ nke onye ọ

bụla n’ezinụlọ.

4. Ịgụ abụ ọdịnala dị iche iche

NGWA NKỤZI

Akwụkwọ ọgụgụ na akwụkwọ abụ a họọrọ, chaatị, ụgbọ ojii, dgz

4 ỤTỌASỤSỤ:Mmụba  Mkpụrụokwu: Nkejiokwu – Nkọwa na usoro ya

 

(Dịka: v, vc, cvc, vcv, dgz).

OMENALA: Nrubere Onye N’ezinụlọ – nne, nna, ụmụaka.

AGỤMAGỤ: Ejije Ọdịnala dk: Oro, okereke okereke, akpankolo, dgz.

IHE ỤMỤAKWỤKWỌ GA-EME:

 

1. Ige ntị

2. Ịrụgosị usoro mkpụrụokwu

3. ikwupụta nrubere onye ọ

bụla n’ezinụlọ

4. Ijepụta ejije ọdịnala dị iche

iche

NGWA NKỤZI

Akwụkwọ ọgụgụ, ụgbọ ojii, kaadị mgbubam, tiivi, redio, tepụrekọda, dgz.

5 ỤTỌASỤSỤ: Ọnụọgụgụ (1-1000)

 

OMENALA: Uru Ezinụlọ bara na ndụndị Igbo(dk; n’ọchịchị ebe ezinụlọ na-enye aka na nzụlite ndị bara uru n’obodo

AGỤMAGỤ: Agụmagụ ụgbu a na

ụdị ya (Iduuazị, abụ, ejije) na ọmụmaatụ ha dị iche iche.

IHE ỤMỤAKWỤKWỌ GA-EME

 

1. Ịgụ ọnụọgụgụ

2. Ịrụgosi ọnụọgụgụ

3. Idepụta ọnụọgụgụ n’Igbo

4. Ikwupụta uru ezinụlọ

bagasịrịndị Igbo

5. Ịkọwapụta agụmagụ ugbu

a na ikewagasị ya.

NGWA NKỤZI

Akwụkwọ ọgụgụ, ụgbọ ojii, tapụ rekọda, chaatị, kaadị mgbubam, dgz.

6 ỤTỌASỤSỤ: Ọnụọgụgụ: Nọmba mpekele ½, nọmba ọgwa 4 ½, nọmbanke 1st,  10th.

 

OMENALA: Alụmdi na nwunye: Nkọwa ihe bụ alụmdi na nwunye, omenala na-eso ya dk: ibu mmanya, ime ego, ịgba nkwụ, onyeaka ebe na ịgba alụkwaghị.

AGỤMAGỤ: Usoro nnyocha abụ, ọmụmụ abụ abụọ a họọrọ.

IHE ỤMỤAKWỤKWỌ GA-EME

 

1. Ige ntị

2. Ịgụ ọnụọgụgụ

3. Ịrụgosị  na depụta ọnụọgụgụ

4. ịkọwa alụmdi na nwunye na

omenala na-esota ya

5. ịkowa usoro nnyocha abụ

6. Ime nnyocha abụ.

NGWA NKỤZI

Akwụkwọ ọgụgụ klasị, akwụkwọ abụ, ụgbọ ojii, kaadị mgbubam, dgz.

Igbo Scheme of Work for SS2 Second Term

Selected List of Topic
ASỤSỤ IGBO SS TWO TAM NKE ABỤỌ

1. ỤTỌASỤSỤ: Mmụgharị Ahịrịokwu na Ụdị ya dị iche iche
OMENALA: Mmụgharị Akụnụba na Usoro nnweta ya.
AGỤMAGỤ: Ọmụmụ Atụmaatụokwu /asụsụ nka. Nkọwa na ndepụta nkenụdị ya.

2. ỤTỌASỤSỤ: Ọmụmụ “Nkwụwa” na Nkenụụdị ya dị iche iche.
OMENALA: Iri Ekpe na ike ekpe
AGỤMAGỤ: Ọmụmụ Ụrụokwu na Igbuduokwu

3. ỤTỌASỤSỤ: Ọmụmụ nkebiokwu – Nkọwa ya, ngosipụta ya na nkewapụta nkebiokwu site n’ahịrịokwu.
OMENALA: Ndịiche dị n’iri ekpe, ike ekpe na nnọchiọkwa.
AGỤMAGỤ: Ọmụmụ bịambịa mgbochi na bịambịa ụda.

SS3 Second Term Scheme of Work on Igbo

Selected List of Topic

1. ỤTỌASỤSỤ: Ọgụgụ na aghọtaazaa “Agụmakwụkwọ dịka ihe na-eme ụzọ agamnihu”, uru na ọghọm dị n’agụghị akwụkwọ.
OMENALA: Aha na udị chi dị iche iche dk. Amadịọha, Ibiniukpabị, dgz. Ndị Igbo nwere. Ọrụ chi ndị a na-arụrụ ndị Igbo
AGỤMAGỤ: Mmụgharị na ileba anya n’akwụkwọ e wepụtara n’ule

2. ỤTỌASỤSỤ: Mmụgharị tensị na aspektị na nkenụdị ha
OMENALA: Nkọwa echichi ndi Igbo gbasara ndụ na-esote ọnwụ dịka ọgbanje na ọnwụ
AGỤMAGỤ: Mmugharị na ileba anya n’akwụkwọ agụmagụ e wepụtara n’ule.

3. ỤTỌASỤSỤ: Mmụgharị nka edemede na ụdị edemede dị iche iche ọkachasị leta anamachọihe
OMENALA: Nkọwa echiche ndị Igbo gbasara ndụ na-esote ọnwụ “ịlọ ụwa”.
AGỤMAGỤ: Mmụgharị na ileba anya n’akwụkwọ ụlọ e wepụtara.

Download Now SOW for Igbo Language

How to Download JSS 1-3 Igbo Scheme of Work

To get the complete Igbo Scheme of Work in PDF Format, Call or whatsapp me on 08051311885 on how to obtain your copy.

Please Note, it is not Free.

Please Take Note:

The scheme of work is in PDF soft copy format. It can be view and read using a smart mobile phone or personal computer (pc) It can be printed out into hard copy.

It is not free (do not chat me up if your intention is to beg for it) It cost a token.

Mode of Delivery:

After payment, it will be sent to your email address or whatsapp

Other Available Products

Lesson Note and Exam Questions for Primary to Senior Secondary School

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *